Algemene voorwaarden

 1. Definities
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Opdrachtnemer.
  • Opdrachtnemer Fire keeper academy, gevestigd te 1411 PD Naarden, aan de Westwalstraat 63 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53218728
  • Opleidingsproduct(en): de opleiding, cursus of training die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.
  • In Company- en Maatwerktrajecten: alle Opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een Opdrachtgever.
  • Individuele Begeleiding en Coaching: een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven.
  • Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.
  • Opdrachtgever: de opdrachtgever van Opdrachtnemer. Opdrachtgevers kunnen zijn:
   1. Ondernemingen die Opdrachtnemer opdracht geven voor het verzorgen van In Company- en Maatwerktrajecten voor personeelsleden.
   2. Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan een opleidingsproduct van Opdrachtnemer deelnemen via een Open Inschrijving.
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 2. Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden
  • De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.firekeeperacademy.com. De gewijzigde Voorwaarden treden 2 weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

 4. Tarieven algemeen
  • Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer, op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 5. Tarieven Open Inschrijvingen
  • Opdrachtnemer factureert Opdrachtgevers van Open Inschrijvingen direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.
  • De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.
  • Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast.

 6. Inschakeling derden en vervanging docenten/trainers
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.
  1. Non-concurrentie

 7. Tarieven In Company- en Maatwerktrajecten, Individuele Begeleiding en Coaching
  • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
  • Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  • Opdrachtnemer zal maandelijks of per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij sprake is van een kleine opdracht in welk geval Opdrachtnemer aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.
  • Het is Opdrachtnemer toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
  • Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
  • Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van Opdrachtnemer in het kader van de opdracht kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd.
  • Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na het einde van de Overeenkomst een hulppersoon (bv. een freelancer) van de andere partij in dienst nemen of daarmee over indiensttreding onderhandelen.

 1. Intellectueel eigendomsrecht
  • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Opdrachtnemer, de docent en/of derden.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
  • Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.
  • Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

 2. Geheimhouding/vertrouwelijke informatie
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  • Opdrachtnemer zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Opdrachtgever te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.

 3. Persoonsgegevens
  • Opdrachtnemer gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Opdrachtgever om Opdrachtgever te informeren over Opleidingsproducten.
  • Opdrachtnemer verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtgever.

 4. Annulering
  • Bij annulering van Open Inschrijvingen vanaf de datum van inschrijving tot 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 50,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen 1 week voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.
  • Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever tot 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 150,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever of Opdrachtgever binnen 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.
  • Bij annulering kan Opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan Opdrachtnemer wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training.
  • Het is zonder toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan om een deel van de opdracht te missen. Indien Opdrachtgever toestemming van Opdrachtnemer krijgt om een deel van de opdracht te missen, komen kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever conform geldende dagdeeltarief van Opdrachtnemer.
  • Bij annulering of wijziging van In Company- Maatwerktrajecten binnen 2 maanden voor de eigenlijke aanvang van de opdracht worden alle daadwerkelijke door Opdrachtnemer gemaakte en door Opdrachtnemer te specificeren kosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan Opdrachtgever gefactureerd.
  • Indien voor deelname door Opdrachtnemer kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan Opdrachtnemer worden berekend aan Opdrachtgever gefactureerd.
  • Annulering per blok van aaneengesloten dagen is mogelijk, hierbij gelden de voorwaarden genoemd onder artikel 12.5. Afhankelijk van het moment van annulering of wijziging zoals genoemd in artikel 12.5 worden de daadwerkelijk gemaakte kosten of 50% of 100% van het totaalbedrag van de voor dat blok overeengekomen betalingstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd.
  • Annulering of wijziging van Individuele Begeleiding en Coaching kan kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 1 werkdag voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan 1 werkdag voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd.

 5. Aansprakelijkheid
  • Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Opdrachtnemer niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en het cursusmateriaal. Opdrachtnemer en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.
  • Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever in verband met deelname aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer of uit hoofde van de Overeenkomst.
  • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 6. Overmacht
  • Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
  • Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 12 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  • Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 7. Klachten
  • Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer kunnen per e-mail door Opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres [email protected] Opdrachtgever kan over klachten ook contact opnemen met H. van Engelen via telefoonnummer 06-48150031.
  • De wijze waarop klachten worden behandeld staat omschreven in de klachtenprocedure van Opdrachtnemer die in te vinden op de website van Opdrachtnemer: www.firekeeperacademy.com
  • Opdrachtnemer zal de ontvangst van klachten binnen 14 dagen schriftelijk bevestigen aan klager.

 8. Toepasselijk recht
  • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  • De rechtbank midden Nederland, locatie Almere is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

 

 

Privacy-verklaring

Privacy-verklaring Firekeeper Academy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28-10- 2021

Firekeeper Academy gevestigd aan Westwalstraat 63, 1411 PD, Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.firekeeperacademy.com
Westwalstraat 63, 1411 PD, Naarden, +31648150031
H.A van Engelen is de Functionaris Gegevensbescherming van de Firekeeper Academy.
Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Firekeeper Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Firekeeper Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Firekeeper Academy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Firekeeper Academy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Firekeeper Academy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Firekeeper Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor inactieve accounts.

Delen van persoonsgegevens met derden
Firekeeper Academy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Firekeeper Academy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Firekeeper Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Firekeeper Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Firekeeper Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Firekeeper Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]